Przeskocz do treści

Deklaracja Niepodległości Księstwa Monderii

Deklaracja Niepodległości Księstwa Monderii


wydana dnia 25 lipca 2018 r.

 1. Naród Monderyjski jest Narodem odrębnym, pełnoprawnym, któremu przysługują wszelkie Prawa Narodów, wraz z prawem o samostanowieniu.
 2. Terytorium Księstwa Monderii jest wolne od wszelkich obcych wojsk i instytucji.
 3. Prawa obowiązujące na terenie Księstwa Monderii wypływają wyłącznie tylko z woli Narodu i wiążących go Praw Człowieka i Praw Narodów.
 4. Polityka Księstwa Monderii zawsze dążyć będzie do osiągnięcia tego, co zapewni najlepsze możliwości rozwoju Księstwu. Opierać się powinna ponadto na zasadach wolności, równości i braterstwa.
 5. Księstwo Monderii przestaje być prowincją Królestwa Elderlandu i staje się w pełni niepodległym państwem.
 6. Hanssia przestaje być stolicą Królestwa Elderlandu.
 7. Wojska Królestwa Elderlandu muszą opuścić terytorium Księstwa Monderii.
 8. Zleca się napisanie Konstytucji Księstwa Monderii.
 9. Stolicą Księstwa Monderii jest Hanssia, która będzie siedzibą wszystkich władz Księstwa.
 10. Obowiązującymi dotąd wydanymi Dekretami Książęcymi pozostają: o Heroldii Jego Książęcej Wysokości mówiącyo symbolach narodowych mówiący oraz o nadaniu zamku Vladoroburg mówiący.
 11. Książę do czasu wydania Konstytucji sprawuje w całej swojej zupełności władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.. Przy nim jest praw początkowanie.
 12. Jako ciało doradcze przy Księciu działać będzie Rada Książęca. Do jej zadań należeć będzie: Przyjmowanie i rozpatrywanie wszelkich wniosków składanych do Księcia Monderii, przyjmowanie gości zagranicznych, opiniowanie wydarzeń w kraju i za granicą, prowadzenie Monitora Prawnego, w którym winny być publikowane wszystkie obowiązujące i nieobowiązujące akty prawne Księstwa Monderii oraz prowadzenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Księstwa Monderii.
 13. Na czas nieobecności Księcia Monderii w państwie, władzę w Księstwie sprawować będzie Regent Księstwa Monderii w osobie Hewreta von Thorna.
 14. Deklaracja Niepodległości Księstwa Monderii jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

/-/ Hewret von Thorn
Dziedzic Księstwa Monderii
Syn Jana Dogobarda von Thorn-Maikovskiego,
Księcia Monderii

Obywatel monderski