Przeskocz do treści

Dekret Książęcy 4/2016
o Heroldii Jego Książęcej Wysokości mówiący

Art. 1.
1. W trosce o heraldykę lenna Naszego ustanawia się Heroldię Jego Książęcej Wysokości z siedzibą w Książęcym Mieście Hanssii.
2. Za organizację, strukturę i pracę Heroldii Jego Książęcej Wysokości odpowiada Książę Monderii.
3. Heroldia Jego Książęcej Wysokości sporządzać będzie wszelkiej maści herby, sztandary i inne symbole heraldyczne tylko i wyłącznie na potrzeby Księstwa Monderii.

Art. 2.
Heroldii Jego Książęcej Wysokości powierza się pieczę nad prowadzeniem Wielkiego Herbarza Księstwa Monderii, w którym ilustrowane i opisywane będą wszelkie herby monderyjskie zatwierdzone przez Heroldię Jego Książęcej Wysokości.

Art. 3.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i może być cytowany jako DK 4/2016.

Deklaracja Ideowa Księstwa Monderii

I CZĘŚĆ IDEOLOGICZNA

1. Naród Monderyjski jest Narodem odrębnym, pełnoprawnym, któremu przysługują wszelkie Prawa Narodów, wraz z prawem o samostanowieniu.

2. Terytorium Księstwa Monderii będzie wolne od wszelkich obcych wojsk i instytucji, jeśli tak postanowi wola Narodu.

3. Prawa obowiązujące na terenie Księstwa Monderii wypływać mogą tylko z woli Narodu i wiążących go Praw Człowieka i Praw Narodów.

4. Polityka Księstwa Monderii zawsze dążyć będzie do osiągnięcia tego, co zapewni najlepsze możliwości rozwoju Księstwu. Opierać się powinna ponadto na zasadach wolności, równości i braterstwa.

5. Dewizą Księstwa Monderii zostaje Nemo me impune lacessit.

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Zleca się napisanie Konstytucji Księstwa Monderii.

2. Hanssia powinna przestać być stolicą narodu elderlandzkiego.

3. W wypadku pogłębiającego się kryzysu lub upadku Królestwa Elderlandu, Księstwo Monderii powinno zerwać swoją zależność z nim wiążącą. Nasze Dobro Najwyższe wymaga ciągłego rozwoju Księstwa, nie może zatem być ono podmiotem zależnym od podmiotu martwego.

4. Wojska Królestwa Elderlandu powinny zostać wycofane z terytorium Księstwa Monderii.

5. Zadaniem Wojska Narodowego Księstwa Monderii powinna być obrona niniejszej Deklaracji, racji stanu i woli Narodu.

/-/ Major Łukasz Harpien,
Książę Monderii