Przeskocz do treści

Deklaracja Niepodległości Księstwa Monderii


wydana dnia 25 lipca 2018 r.

 1. Naród Monderyjski jest Narodem odrębnym, pełnoprawnym, któremu przysługują wszelkie Prawa Narodów, wraz z prawem o samostanowieniu.
 2. Terytorium Księstwa Monderii jest wolne od wszelkich obcych wojsk i instytucji.
 3. Prawa obowiązujące na terenie Księstwa Monderii wypływają wyłącznie tylko z woli Narodu i wiążących go Praw Człowieka i Praw Narodów.
 4. Polityka Księstwa Monderii zawsze dążyć będzie do osiągnięcia tego, co zapewni najlepsze możliwości rozwoju Księstwu. Opierać się powinna ponadto na zasadach wolności, równości i braterstwa.
 5. Księstwo Monderii przestaje być prowincją Królestwa Elderlandu i staje się w pełni niepodległym państwem.
 6. Hanssia przestaje być stolicą Królestwa Elderlandu.
 7. Wojska Królestwa Elderlandu muszą opuścić terytorium Księstwa Monderii.
 8. Zleca się napisanie Konstytucji Księstwa Monderii.
 9. Stolicą Księstwa Monderii jest Hanssia, która będzie siedzibą wszystkich władz Księstwa.
 10. Obowiązującymi dotąd wydanymi Dekretami Książęcymi pozostają: o Heroldii Jego Książęcej Wysokości mówiącyo symbolach narodowych mówiący oraz o nadaniu zamku Vladoroburg mówiący.
 11. Książę do czasu wydania Konstytucji sprawuje w całej swojej zupełności władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.. Przy nim jest praw początkowanie.
 12. Jako ciało doradcze przy Księciu działać będzie Rada Książęca. Do jej zadań należeć będzie: Przyjmowanie i rozpatrywanie wszelkich wniosków składanych do Księcia Monderii, przyjmowanie gości zagranicznych, opiniowanie wydarzeń w kraju i za granicą, prowadzenie Monitora Prawnego, w którym winny być publikowane wszystkie obowiązujące i nieobowiązujące akty prawne Księstwa Monderii oraz prowadzenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej Księstwa Monderii.
 13. Na czas nieobecności Księcia Monderii w państwie, władzę w Księstwie sprawować będzie Regent Księstwa Monderii w osobie Hewreta von Thorna.
 14. Deklaracja Niepodległości Księstwa Monderii jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

/-/ Hewret von Thorn
Dziedzic Księstwa Monderii
Syn Jana Dogobarda von Thorn-Maikovskiego,
Księcia Monderii

Obywatel monderski

 

Dekret Książęcy 3/2017
o nadaniu mówiący

Krwią Gryfa wyniosły, Jan Dagobard von Thorn-Maikowski, Książę Monderii, Hegemon Sześcioziemia: Worbergii, Pettenburgii, Achtenbergii, Luftonii, Skadii i Lonii
postanawia, co następuje:

Art. 1.
Bacząc na tradycje tyczące się wzbogacania majątku Familii Książęcej, w geście uczczenia zaślubin, nadaje się Vladimirowi ik Lihtenštán ond ik Thorn i Robertowi von Thorn zamek Vladoroburg, który na wyspie Lonii stoi we wieczyste władanie. Od teraz, aż do końca Wszechczasów młodej parze przysługiwać będzie tytuł Hegemonów Vladoroburga.

Art. 2.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i może być cytowany jako DK 3/2017.

Dekret Książęcy 2/2017
o symbolach narodowych mówiący

Art. 1.
1. Symbolami narodowymi Księstwa Monderii są Ryng, Sanskra oraz Bandery.
2. Barwy narodowe Księstwa Monderii używane w symbolach narodowych to:

  • 1) Biały (#FFFFFF),
  • 2) Bordowy (#8E2323),
  • 3) Niebieski (#0C2061),
  4) Złoty (#DEC549).

Art. 2.
1. Ryng Księstwa Monderii: Torson podzielony w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie. U bocznic torsonu sześć biało-niebieskich sztandarów w strid, na których pas złoty w strłed. Na szczycie torsonu korona książęca. Wygląd Ryngu Księstwa Monderii prezentuje załącznik nr 1.
2. Bandera Narodowa Księstwa Monderii: Płótno podzielone w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie. Wygląd Bandery Narodowej Księstwa Monderii prezentuje załącznik nr 2.
3. Bandera Książęca Księstwa Monderii: Płótno podzielone w strłed. Na polu pierwszym w kolorze białym i na polu drugim w kolorze niebieskim, pas złoty w strłed, na którym gryf bordowy w koronie, z mieczem w strid. Wygląd Bandery Książęcej Księstwa Monderii prezentuje załącznik nr 3.
4. Bandera Narodowa przeznaczona jest do użycia na czas trwania pokoju zaś Bandera Książęca przeznaczona jest do użycia na czas trwania wojny.

Art. 3.
1. Sanskra Książęca jest szczególnym symbolem narodowym Księstwa Monderii i prawo do jej używania przysługuje tylko i wyłącznie Księciu Monderii.
2. Sanskra Książęca brzmi następująco: Krwią Gryfa wyniosły, (personalia Księcia), Książę Monderii, Hegemon Sześcioziemia: Worbergii, Pettenburgii, Achtenbergii, Luftonii, Skadii i Lonii

Art. 4.
1. Symbole narodowe Księstwa Monderii podlegają szczególnej ochronie i winny być prezentowane z należytym szacunkiem.
2. Symbole narodowe Księstwa Monderii stosuje się tylko i wyłącznie w aktach prawnych Księstwa Monderii oraz w obwieszczeniach i notach Księcia Monderii.
3. Wszelkich zmian w wyglądzie, nazewnictwie i konstrukcji symboli narodowych może dokonywać wyłącznie Książę Monderii.

Art. 5.
Dekret niniejszy wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i może być cytowany jako DK 2/2017.