Przeskocz do treści

Księstwo Monderii, a w szczególności zaś Rosseln znajdujące się na południu, staje się centralnym miejscem Orientyki. Władze Królestwa Elderlandu organizują w Rosseln szczyt roboczy państw Orientyki – sygnatariuszy Karty Państw Orientyki oraz kilku innych zaproszonych z uwagi na planowaną tematykę rozmów. Szczyt rozpoczyna się dzisiaj i potrwa przynajmniej 2 tygodnie. Jest on konsekwencją ustaleń, jakie zapadły na Kongresie Orientyki w Kaharonei, jakoby państwo-organizator kolejnego Kongresu, którym jest obecnie Elderland, zorganizowało w międzyczasie szczyty robocze mające na celu zapewnianie ciągłość prac Kongresu, zachowywanie stałego kontaktu między państwami oraz odpowiadanie na bieżące problemy Kontynentu Wschodniego.

Program Szczytu został zaproponowany przez Królestwo Elderlandu. Poruszane będą następujące tematy:

  • Układ gospodarczy – utworzenie komitetu roboczego, który zająłby się realizowaniem postulatów integracji gospodarczej, jakie zgłaszano w Kaharonei.
  • Kultura i sport – pomysły i projekty mające na celu aktywizację całego kontynentu przez wydarzenia kulturalne i sportowe.
  • Układ o wilczych biletach – rozważenie projektu utworzenia i administrowania kontynentalną listą osób z wilczymi biletami wystawianymi dla osób skazanych za kloning w państwach Orientyki.
  • Mapy Orientyki – uzgodnienie aktualnych treści mapy Orientyki (politycznej i z strefami kontroli pasów przygranicznych).
  • Hasseland – analiza prawnych podstaw udziału Królestwa Hasselandu w przyszłorocznym Kongresie jako państwa Orientyki.
  • Lokacja Slawonii – negocjacje z zaproszonymi władzami Federacji Slawonii będą mieć na celu lokację tego państwa na Orientyce.
  • Kryzys wokół Kukryli Mniejszej – podjęcie próby stworzenia wspólnego stanowiska państw Orientyki i rozładowania konfliktu.
  • Wizerunek Orientyki – kwestie dotyczące budowy serwisu internetowego i promocji Kongresu.

Do Rosseln już od wczoraj zaczynają zjeżdżać delegacje zagraniczne. Królestwo Elderlandu będzie reprezentowane przez Lorda Strażnika Koronnego Daniela markiza von Witta oraz obywatela Królestwa Rogera markiza d’Artois. Szczyt w malowniczym górskim miasteczku Rosseln jest również doskonałą okazją do promocji, prezentacji i rozwoju tego monderyjskiego miasta.

Ci, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowych wolności, nie zasługują ani na jedno ani na drugie.

~Benjamin Franklin

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi – potrzeby, cele i środki do ich osiągnięcia. To, co było dla nas korzystne w 2009 czy 2011 roku, nie musi być i nie jest takie dzisiaj. Zawsze mając na uwadze tylko Najwyższe Dobro Księstwa Monderii starałem się wybierać dla niej to, co najlepsze. Pod wpływem własnego doświadczenia wychodzę z założenia, że tylko konsekwentna i długofalowa polityka jest w stanie zapewnić nam Dobro, o które się staramy i szacunek wśród narodów mikroświata. Wobec tego, dla jasnego wyłożenia moich uczciwych intencji i mając na uwadze Najwyższe Dobro, do którego każdy naród ma prawo, zdecydowałem się ułożyć Deklarację Ideową Księstwa Monderii, będącą wykładnią polityki Nowej Monderii.

Niech żyje wolność!

Deklaracja Ideowa Księstwa Monderii

I CZĘŚĆ IDEOLOGICZNA

1. Naród Monderyjski jest Narodem odrębnym, pełnoprawnym, któremu przysługują wszelkie Prawa Narodów, wraz z prawem o samostanowieniu.

2. Terytorium Księstwa Monderii będzie wolne od wszelkich obcych wojsk i instytucji, jeśli tak postanowi wola Narodu.

3. Prawa obowiązujące na terenie Księstwa Monderii wypływać mogą tylko z woli Narodu i wiążących go Praw Człowieka i Praw Narodów.

4. Polityka Księstwa Monderii zawsze dążyć będzie do osiągnięcia tego, co zapewni najlepsze możliwości rozwoju Księstwu. Opierać się powinna ponadto na zasadach wolności, równości i braterstwa.

5. Dewizą Księstwa Monderii zostaje Nemo me impune lacessit.

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Zleca się napisanie Konstytucji Księstwa Monderii.

2. Hanssia powinna przestać być stolicą narodu elderlandzkiego.

3. W wypadku pogłębiającego się kryzysu lub upadku Królestwa Elderlandu, Księstwo Monderii powinno zerwać swoją zależność z nim wiążącą. Nasze Dobro Najwyższe wymaga ciągłego rozwoju Księstwa, nie może zatem być ono podmiotem zależnym od podmiotu martwego.

4. Wojska Królestwa Elderlandu powinny zostać wycofane z terytorium Księstwa Monderii.

5. Zadaniem Wojska Narodowego Księstwa Monderii powinna być obrona niniejszej Deklaracji, racji stanu i woli Narodu.

/-/ Major Łukasz Harpien,

Książę Monderii

SZTAB GŁÓWNY WOJSKA NARODOWEGO KSIĘSTWA MONDERII

ROZKAZ NR 1

1. Wobec stabilizacji sytuacji wewnętrznej Księstwa ogłasza się demobilizację Wojska Narodowego KM i jego powrót do stanu pokojowego.

2. Utworzony na potrzeby mobilizacji II, III i IV Korpus Piechoty oraz I Korpus Kawalerii nie zostaje rozwiązany, a jego skład etatowy wypełniony zostać powinien w pierwszej kolejności ochotnikami, a uzupełniony werbunkiem przymusowym z 1 na 50 zdrowych i zdolnych do noszenia mężczyzn w wieku 20-30 lat.

3. Stan etatowy Wojska Narodowego KM w okresie pokoju będzie wobec tego od tej pory stale wynosić 100 000 żołnierzy.

4. Służba w Wojsku Narodowym KM powinna wynosić 6 lat w jednostce aktywnej i 6 lat w wojskach rezerwowych.

5. Szczegóły werbunku zostaną ustalone przez Komisję Rekrutacyjną WNKM.

/-/ Major Łukasz Harpien

Wódz Naczelny Wojska Narodowego Księstwa Monderii